Importimine

Lisa huvinimekirja

Varasid on võimalik ka failist importida. See tuleks koostada tabelarvutuse abil ja salvestada CSV vormingusse (comma separated file) ja võimalusel valida UTF-8 tekstivorming.

Võtmekoht on veergude nimed. Need osutavad importijale, millist infot igast veerust leida võib. Neid võib kirjutada segamini nii suur- kui väiketähtedega, tähtis on, et üldine kirjapilt vastaks eeskujule, muidu ei oska importija neile tähendust leida.

Toetatud on järgmised veerud:

  • Name - vara nimi
  • Number - vara seerianumber
  • Status - võimalikud väärtused on OK, Missing, Lost, In Use, Defect. Need on tõstutundlikud, mis tähendab, et need tuleks suur- ja väiketähti arvestades kirjutada just täpselt nii.
  • Groups - komadega eraldatud nimekiri, kus on kirjas kas juba olemasolevad või uued grupid. Grupid, mida pole veel olemas, luuakse musta ja 75% tugevusega halliga.
  • Tags - komadega eraldatud siltide numbrite loetelu
  • NextService - kuupäev AAAA-KK-PP vormingus
  • Depot - ala nimi
  • ResponsiblePerson - juhi nimi või e-posti aadress

Näidis

Selline võiks üks näidisfail välja näha.

Name Number Status Groups TagNumbers NextService Depot ResponsiblePerson
Vara1 123 OK Manuaal, Elektriline 2,5,88 2015-10-10 AlaNimi kristjan.annus@oskando.ee
Vara2 345 Missing Automaat 3,56 2015-10-12 AlaNimi Jüri Tarkpea

Demofail on artikliga kaasas.

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks